arvid@sifo.no

Søk:
Publikasjoner

Publikasjoner

Nedlasting og bestilling
Fapporter – kr 250
Oppdragsrapporter – kr 250 
Prosjektnotater – kr 150
Testrapporter – kr 100

Alle prisene er inkl. mva. Porto kommer i tillegg. Prisene gjelder fra 1.1.2008

SIFOs publikasjonsserier
I tillegg til tidsskriftspublisering og bokpublisering, publiseres SIFO-forskning i egne rapportserier. På sikt er målet å flytte tyngdepunktet fra SIFO-fagpubliseringsserie til tidsskriftspublisering.

Fagrapport  (Professional Report )
I Fagrapportene publiseres  meriterende arbeider oftest knyttet opp til sluttrapportering fra større forskningsprosjekter. Det stilles krav til at rapporten skal inneholde teori og hovedpresentasjon av ny forskning. Dette omfatter også utvikling og utprøving av nye forskningsmetoder. Rapportene er kvalitetssikret av SIFOs forskningsledelse.
Oppdragsrapport ( Project Report )
Dette er en serie tilpasset SIFOs oppdragsmarked. Rapportene er en direkte tilbakemelding til oppdragsgiver, avgrenset til problemstillinger i henhold til kontrakt. Rapportene inneholder derfor som regel ikke teoridiskusjoner, dersom ikke dette er en eksplisitt del av oppdraget. Serien inneholder rapportering på alle SIFOs oppdragsprosjekter. Variasjonene i rapportene er derfor relativt stor fra rapportering på helt avgrensede testoppdrag til større forskningsoppdrag for f.eks EU og Norges Forskningsråd. Rapportene er kvalitetssikret av forskningsledelse/ testledelse.
Prosjektnotater (Project Note)
Prosjektnotatene skal ivareta dokumentasjonskravet i SIFO-prosjektene og må sees i sammenheng med  sluttrapportering som skjer gjennom  fag- og /eller oppdragsrapport. Notatene utarbeides oftest underveis i prosjektet som milepelsrapporter. I notatserien publiseres fullstendig empiri fra større forskningsprosjekter, ofte med foreløpige konklusjoner, i tillegg publiseres litteraturstudier,  foredrag og annen dokumentasjon  knyttet opp til prosjekter i denne serien.
Prosjektnotatene  dekker dokumentasjon både fra SIFOs forsknings-, undersøkelse- og testvirksomhet. Prosjektnotatene kvalitetssikres av prosjektledere.Testrapporter
Rene testresultater publiseres i  testrapporter. Testrapporter er satt opp i samsvar med internasjonale retningslinjer for slike rapporter  dvs. at de inneholder dokumentasjon på metoder, gjennomføring og resultater, men ikke faglige vurderinger.  Testrapportene kvalitetssikres i henhold til gjeldende kvalitetssikringsrutiner på testavdelingen (kvalitetshåndbok).

Sammendrag
For noen få forskningsarbeider utarbeides det korte og populariserte sammendrag som i første rekke er beregnet på videreformidlere , bl.a. myndigheter, skoler og presse. Sammendragene kvalitetssikres av informasjonssjef.

Reprintserie
Dersom vi lykkes i å øke tidsskriftspubliseringen, har vi en ide om å  opprette en egen
reprint - serie der publiserte arbeider legges inn i en nummerert  serie i egne SIFO-omslag. Dette gjøres andre steder, men vi er usikre på hvor klarert det er med de respektive tidsskriftene. En slik serie vil øke for SIFO-profileringen.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim